Strawberry Festival, Vashon Strawberry Festival 2013